Fordringshaverinfo

Miniordbog

Feb. 2020

Når vi taler om inddrivelse, vil I ofte blive mødt med underlige ord og fagudtryk.

Mange af dem bliver brugt i flæng som indforståede selvfølgeligheder.

Vi har udarbejdet en miniordbog, der forklarer nogle af de mest anvendte ord og begreber inden for inddrivelsesområdet.

Find forklaringerne nedenfor:

Afgørelse: Gældsstyrelsens meddelelse til skyldner om, at der er truffet en afgørelse om fx lønindeholdelse.

AKR: Alternativt skyldnerregister.

AKR kunde: Skyldnere uden CPR- eller CVR-nummer.

Betalingsevne: Det beregnede beløb eller procent en skyldner har mulighed for at betale.

Betalingsordning: En aftale om betaling over en given periode. Afdragsordning.

DMI (DebitorMotorInddrivelse): ”Regnskabsmaskinen” til brug for inddrivelse.

Dækningsrækkefølge: Den rækkefølge i hvilken fordringer skal dækkes, når en skyldner indbetaler penge.

Fordringer: Gæld.

Fordringshaversupport: Supporterer fordringshaverne om spørgsmål vedr. indsendte fordringer, afregnede beløb m.m.

Fortrin: Ret til at blive prioriteret forud for andre fordringer.

Fortrinsberettigede krav: Krav/fordringer som er tillagt fortrin. Eksempelvis har ejendomsskatter fortrinsret ift. at blive dækket, hvis en ejendom går på tvangsauktion.

Forældelse: Fordringer som ikke længere kan inddrives, da fristen er udløbet.

Forældelsesafbrydelse: Tiltag til at afbryde en forældelsesfrist, der er fastlagt ved lov.

Forældelsesfrist: Den frist Gældsstyrelsen har til at sikre, at skyldner får betalt sin gæld.

Gældsstyrelsen: Siden den 1. juli 2018 ansvarlig for inddrivelse af gæld til det offentlige.

Hæftelse: Hvordan og med hvor stor andel en given skyldner er lovmæssigt forpligtet til at betale sin gæld.

ICI (ImplementeringsCenter for Inddrivelse): Ansvarlig for udvikling af PSRM.

Inddrivelsesskridt: De metoder som Gældsstyrelsen kan anvende, for at skyldnere betaler deres gæld til det offentlige. Fx rykker, afdragsordning, lønindeholdelse, særlig lønindeholdelse, udlæg og tvangssalg.

Indgangsfilter: Filter til sikring af, at indkomne fordringer er retskraftige, samt at deres datakvalitet er i orden i den nye inddrivelsesløsning.

Isolering: Fordringen eller fordringstypen er markeret i DMI, og der vil ikke blive inddrevet på den/dem.

Lønindeholdelse: Inddrivelsesskridt, hvor Gældsstyrelsen kan tilbageholde i løn.

Manuel retskraftvurdering: Når en sagsbehandler undersøger fordringen nærmere med henblik på at få afklaret, om den kan inddrives og/eller modregnes.

Modregning: Når en skyldner har overskydende skat, kan Gældsstyrelsen anvende beløbene til dækning af fordringer, hvor der er lovgrundlag for modregningsret.

Ny Modtag fordring: Den ”kanal” hvor den nye inddrivelsesløsning modtager fordringer til inddrivelse.

Onboarding: Processen med at få fordringshaverne tilsluttet den nye inddrivelsesløsning.

PSRM: Det nye inddrivelsessystem til fordringer.

Retskraftvurdering: De undersøgelser som skal sikre, at en fordring ikke er forældet.

RIM/Restanceinddrivelsesmyndigheden: En myndighed jf. lovgivningen, der inddriver gæld på det offentliges vegne, som på nuværende tidspunkt er placeret i Gældsstyrelsen.

Stamdata: De felter som fordringshaver skal udfylde for at oversende fordringen. Et stamdatafelt kan fx være sidste rettidige betalingsdato, forfaldsdato, stiftelsesdato m.m.

Forenklings- og udviklingsjura: En del af ICI, der er ansvarlig for onboarding af fordringshavere til PSRM.