Fordringshaverinfo

Gode råd

Her finder I en række gode råd til, hvordan I overdrager fordringer til inddrivelse, så I lever op til den gældende lovgivning og kravene til systemet.

Opgaven med inddrivelse af fortrinsberettigede kommunale fordringer er blevet overdraget til kommunerne. Siden den 2. februar 2017 har det derfor ikke været muligt at oversende fortrinsberettigede fordringer til inddrivelse.

Vi kan se, at der efter den 2. februar 2017 er blevet oversendt accessoriske fordringer tilknyttet fortrinsberettigede kommunale fordringer primært i form af renter. De påløbne renter hæfter på linje med den kommunale skat og/eller afgiftshjemlede fortrinsret efter bl.a. ejendomsbeskatningslovens § 29, stk. 1.

Accessoriske fordringer må ikke oversendes til inddrivelse. Sker dette alligevel, bliver den/de omfattede fordringer isolerede og vil ikke blive inddrevet.

Når I sender fordringer til inddrivelse, skal de sendes særskilt med angivelse af relevant tilhørsforhold mellem hoved- og underfordringer.

Vi har fundet eksempler på, at der bliver oversendt flere rykkergebyrer under samme fordring. Det er sket ved, at der er blevet foretaget en korrekt tilskrivning af gebyr, som efter reglerne oversendes til inddrivelse. Herefter bliver der tilskrevet endnu et gebyr korrekt efter gældende regler, men i stedet for at oversende endnu et krav til inddrivelse, opskrives det første gebyr svarende til andet gebyrs størrelse. Dette er den forkerte fremgangsmåde og i strid med gældende regler.

I må først oversende fordringer til inddrivelse, når betalingsfristen er overskredet og sædvanlig rykkerprocedure er forsøgt, men gælden stadig ikke er blevet betalt.

Vi kan se, at nogle fordringshavere oversender fordringer til inddrivelse allerede inden, at forfald og sidste rettidige betalingsdato er overskredet. Det strider imod Gældsinddrivelsesloven, som fastslår, at fordringer overdrages til inddrivelse, når betalingsfristen er overskredet og sædvanlig rykkerprocedure er forsøgt, men ikke har virket.

Vi er blevet bekendt med, at nogle fordringshavere systematisk nedskriver fordringer hver måned, når de modtager indbetalinger, selvom fordringerne er oversendt til restanceinddrivelsesmyndigheden.

Nogle fordringshavere udsender også girokort og lignende, som kan bruges til fx at oprette en aftale hos Betalingsservice. Det strider imod Gældsinddrivelsesloven § 3, stk. 1, som fastslår, at når fordringshaver overdrager fordringer til inddrivelse, overtager restanceinddrivelsesmyndigheden kreditorbeføjelserne.

I må altså ikke selv oprette betalingsaftaler efter, at I har oversendt fordringer.

Hvis I har beregnet opkrævningsrenter, oversendes disse som en relateret fordring til hovedfordringen.

Vælger I ved overdragelsen/oversendelsen, at RIM skal beregne inddrivelsesrenter, må I ikke fortsætte med at beregne og oversende opkrævningsrenter over som en relateret fordring, da skyldner så bliver beregnet dobbelt.

Nogle fordringshavere oversender forskellige domskrav som et samlet civilretligt krav under fordringstypen ”CFCIVIL” (Civilretlig restance). Når I oversender fordringerne til inddrivelse, så skal de deles ud på de fordringstyper, som dommen faktisk indeholder.

Hvis en dom fx indeholder en fordring på 25.000 kr. i kontanthjælp og en fordring på 35.000 kr. i daginstitution, så skal fordringen oversendes med 25.000 kr. på fordringstypen ”KTBRUTT” (Kontanthjælp §§ 91-94) og 35.000 kr. på fordringstypen ”KFDAGIN” (Daginstitution). Fordringen må ikke oversendes som ét samlet krav på 60.000 kr. med fordringstypen ”CFCIVIL”.

Hvis fordringerne er oversendt med de rigtige fordringstyper, og samtidig er specificeret i dommen (eksistens og størrelse er fastslået) jf. Lovbekendtgørelse 2015-11-09 nr. 1238 om forældelse af fordringer § 5, stk. 1, nr. 3, så vil dommen give fordringerne en 10-årig forældelse.

Hvis fordringerne ikke er specificeret i dommen, så vil den som udgangspunkt ikke give en 10-årig forældelse, og fordringerne må i disse tilfælde ikke markeres med ”dom”.

Mange fordringshavere anmoder om oplysninger vedr. behandling af skyldners økonomiske forhold.

Vi oplyser ikke om skyldners forhold som fx gæld, der skyldes til andre fordringshavere, udbetalinger foretaget til skyldner, modregninger foretaget på anden gæld m.m., hvis det ikke er relevant for fordringshaveren. Vi kan kun videregive oplysninger om dette, hvis det er nødvendigt for varetagelsen af myndighedens opgaver.

Vi kan se, at nogle fordringer bliver oversendt med stamdata, hvor fx oversendelsestidspunktet er umiddelbart efter sidste rettidige betalingsdato. Dvs. hvor de to datoer ligger meget tæt på hinanden.

Det kan skabe tvivl om, hvorvidt skyldner er blevet underrettet om, at fordringen er oversendt til inddrivelse.

Selvom fordringen er oversendt med korrekte stamdata, vil vi derfor inddrive ulovligt herunder tilskrive uretmæssig inddrivelsesrente, såfremt der forud for oversendelse til inddrivelse ikke er sket underretning til skyldner – dette er konkluderet i SKM2017.661.LSR.